7 مهر روز ایمنی در شرکت فرودگاه ها 1395

7 مهر روز ایمنی در شرکت فرودگاه ها 1395

حضور در مراسم روز ایمنی هفتم مهر سال 1396 در

شرکت فرودگاه های کشور

تست برش درب هواپیما به کمک اره مخصوص عملیات رها سازی شرکت وبر-رسکیو

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *