رویداد جامع مدیریت بحران 1395

رویداد جامع مدیریت بحران 1395

بازدید آقای دکتر نجار ، ریاست سازمان مدیریت بحران کشور از غرفه این شرکت

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *