آموزش تعمیر تجهیزات هیدرولیک امداد و نجات سازمان امداد و نجات تهران 1396

آموزش تعمیر تجهیزات هیدرولیک امداد و نجات سازمان امداد و نجات تهران 1396

اهداء یک ست کامل تجهیزات سرویس تست و نگهداری ابزار های امداد و نجات وبر_رسکیو اتریش به همراه آموزش های مرتبط

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *